Ysgol Iach

Mae Ysgol Morfa Nefyn yn Ysgol Iach! Golyga hyn ein bod yn rhan o Gynllun ysgolion iach Gwynedd. Llwyddodd yr ysgol i dderbyn y wobr ansawdd ym mis Gorffennaf 2016, sef cam 6 (y cam olaf) o'r cynllun. Daeth Keith Parry, Swyddog Addysg ardal Dwyfor ac Ann Hughes o gynllun ysgolion iach Gwynedd i'r ysgol i gyflwyno'r plac i'r disgyblion.

 

Rhedeg noddedig

Nôd y fenter yw annog ysgolion i fod yn weithredol o ran hyrwyddo iechyd a lles disgyblion, athrawon a'r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.

 

Nôd y fenter yw annog ysgolion i fod yn weithredol o ran hyrwyddo iechyd a lles disgyblion, athrawon a'r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.Yn Ysgol Morfa, gwneir hynny drwy’r canlynol:

Cwricwlwm Cenedlaethol yr ysgol a gweithgareddau ymarferol y Cyfnod Sylfaen
Ethos yr ysgol a gweithgareddau o ddydd i ddydd
Cysylltiadau a geir eisoes gyda rhieni, y gymuned ac asiantaethau arbenigol

 

---------------------------------------------------------------------


Adnoddau defnyddiol Ysgol Iach

Gwefan schoolbeat
logo schoolbeat Cliciwch yma ar gyfer gwefan ‘schoolbeat’ sef gwefan ddefnyddiol sy’n rhoi gwybodaeth i rieni am:
- Gyffuriau a chamddefnyddio sylweddau
- Ymddygiad cymdeithasol a'r gymuned
- Diogelwch personol

 

Datblygiad personol a pherthnasedd
clawr

Fel rhan o’r gwaith i ddatblygu Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn yr ysgol mae’n ofynnol cyflwyno gwersi ar Ddatblygiad Personol a Pherthnasoedd.

 

Cliciwch yma i ddarllen llyfryn gwybodaeth am yr hyn fydd yn cael ei gyflwyno i’r plant.

 

---------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau

 

plant

Wythnos Gerdded i’r Ysgol 2019
Ymdrech arbennig unwaith eto gan bawb wrth geisio cerdded i’r ysgol bob dydd o’r wythnos. Llwyddodd yr ysgol i dderbyn tystysgrif arian gan (gwybodaeth yn dod yn fuan)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Wythnos Gerdded i'r ysgol Mai 2017

Penderfynodd y Cyngor Ysgol gefnogi wythnos gerdded i'r ysgol unwaith eto gan annog plant yr ysgol a'r rhieni i gerdded i'r ysgol bob bore a cherdded adref o'r ysgol bob prynhawn. Cliciwch yma i weld lluniau o'r plant oedd wedi ymdrechu gyda'u tystysgrifau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhedeg noddedig

Rhedeg noddedig

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i gefnogi’r ysgol drwy ymuno yn y rhedeg noddedig ar draeth Morfa Nefyn. Roedd pawb wedi gwneud ymdrech arbennig i wisgo gwisg ffansi! Trefnodd yr ysgol y ras noddedig i gasglu arian ar gyfer gallu prynu mwy o offer cyfrifiadurol i’r dosbarthiadau. Cliciwch yma i weld lluniau o wisgoedd ffansi bob teulu. Gwych!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ailgylchu

Ailgylchu

Bu Gwenllian, swyddog ailgylchu draw yn yr ysgol yn dysgu am bwysigrwydd ailgylchu gyda disgyblion Blwyddyn 2 a 3. Maent wedi bod yn dysgu am effaith llygredd ar ein hamgylchedd mewn gwersi Gwyddoniaeth y tymor hwn, gan bwysleisio fod llygredd yn cael effaith ddifrifol ar greaduriaid y mor. Cliciwch yma i weld lluniau o’r gweithgareddau difyr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Kerbcraft

Daeth Catrin, Swyddog Diogelwch y ffyrdd i’r ysgol i ymwneud a chynllun kerbcraft gyda’r plant. H.y. Dysgu’r plant am reolau’r ffordd fawr gan fynd a hwy allan i’r pentref a sgiliau pwysig. Cliciwch yma i weld lluniau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Y Clwb garddio

Roedd y Clwb garddio yn llwyddiannus iawn eto eleni. Mynychodd bob plentyn o flwyddyn 2 a 3 i ddysgu sgiliau garddio newydd gan gynnwys palu, chwynnu a phlannu. Rydym wedi plannu blodau lliwgar i wneud yr ardal tu allan yn ddeiniadol ac wedi plannu llysiau amrywiol. Cliciwch yma i weld lluniau o’r gwaith caled!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Wythnos gerdded i’r ysgol Mai 2016

Gwahoddwyd Carys Ofalus draw i’r ysgol unwaith eto gan y Cyngor Ysgol. Bu iddi atgoffa’r plant o reolau’r ffordd fawr cyn i’r cyngor ysgol eu hannog i gerdded i’r ysgol bob dydd. Cerddodd holl staff yr ysgol, y disgyblion a swyddog diogelwch y ffordd daith fer o amgylch y pentref i’r ysgol fore Llun i annog pawb i barhau yn ystod y tymor. Cafodd pawb frecwast blasus ac iachus ar ol cyrraedd yn ol i’r ysgol. Bydd y Cyngor Ysgol yn cadw cofrestr o bawb sydd yn cerdded i’r ysgol bob dydd ac yn gwobrwyo ar ddiwedd y tymor. Cliciwch yma i weld lluniau o’r bore cyntaf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Dim Ysmygu
Roedd Dydd Mawrth, 9fed o Fawrth yn ddiwrnod ‘Dim ysmygu’. Bu Blwyddyn 2 a 3 yn dysgu am beryglon ysmygu a’i effaith ar y corff. Aethant ati i lunio posteri i atgoffa’r gymuned am bwysigrwydd peidio ysmygu. Gan ein bod yn ‘ysgol iach’, mae’r plant wedi arddangos rhai o’r posteri yng ngiatiau’r ysgol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Gwasanaeth Tan
Bu Lance o’r gwasanaeth tan yn yr ysgol yn trafod diogelwch tan gyda’r disgyblion. Dysgodd bawb am stori cymeriad o’r enw Tanni yn rhoi y ty ar dan mewn damwain. Bum yn edrych ar amrywiaeth o luniau o ystafelloedd ein cartrefi gan geisio adnabod y perygl ymhob llun. Cafodd rhai o’r plant wisgo dillad dyn tan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

PC Owen
Bu PC Owen yn yr ysgol yn sgwrsio gyda’r plant am ei waith. Trafodwyd ‘Diogelwch y We’ gyda blynyddoedd 2 a 3 a phwysigrwydd “Paid cyffwrdd Dweud” gyda sylweddau gyda blwyddyn Meithrin, Derbyn ac 1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Y Clwb Coginio

Bu Mr Ali o Polash Pwllheli yn y clwb coginio yn creu bwydydd indiaidd gyda’r plant. Dysgodd pawb am ei grefydd gan mai mwslim yw Mr Ali a nid cristion. Bum yn cymharu y ddwy grefydd cyn mynd ati i greu samosas llysiau iachus.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Ymweliad Carys Ofalus

Bu Carys Ofalus yn yr ysgol yr wythnos hon yn llongyfarch y plant am eu hymdrech i gerdded i’r ysgol yn ystod tymor yr Haf, yn ogystal ag atgoffa y disgyblion am ddiogelwch y ffordd. Roedd y sesiwn yn ddiddorol iawn!
plant

Dathlu 10 mlynedd o’r ‘Clwb Dal i Fynd’
Roedd Clwb Dal i fynd yn dathlu ei benblwydd yn 10 oed ar y 3ydd o Orffennaf. Fel ysgol iach sydd yn cefnogi’r cynllun drwy redeg milltir yn wythnosol i gadw’n iach ac yn ffit, roeddem yn awyddus i ddathlu! Penderfynodd y Cyngor Ysgol y byddai bob disgybl yn talu £1 ac yn gwisgo gwisg ffansi i redeg millltir yn ystod y diwrnod er mwyn casglu arian tuag at elusen ‘Ambiwlans Awyr’. Bu i bawb redeg milltir o amgylch lôn gefn Morfa Nefyn yn eu gwisgoedd amrywiol.

Llwyddodd y Cyngor Ysgol i gasglu £43 tuag at elusen ‘Ambiwlans Awyr’ ac mi gafodd bawb hwyl yn cadw’n heini! Daeth Gareth Davies, sef tad Ioan (blwyddyn 1) a Gwenan (Blwyddyn 3) i’r ysgol i siarad gyda’r disgyblion am ei brofiau o redeg marathon yn Ffrainc eleni. Eglurodd wrth y plant am bwysigrwydd cadw’n iach gan drafod sut yr oedd yn bwyta’n iach, yfed digon o ddŵr bob dydd a chymeryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Cerdded i’r ysgol
Bum unwaith eto eleni yn cefnogi ‘Wythnos Gerdded i’r Ysgol’. Pwrpas yr wythnos yw hybu cerdded o safbwynt iechyd a gofalu am yr amgylchedd. Daeth Carys Ofalus draw i’r ysgol fore Llun i drafod diogelwch y ffordd gyda’r plant. Bore Mercher, cerddodd holl staff a phlant yr ysgol taith fer o amgylch y pentref. Cliciwch yma i weld lluniau o’r daith.

Yn dilyn ymdrech arbennig gan y plant penderfynodd y Cyngor Ysgol i barhau i wobrwyo plant oedd yn cerdded i’r ysgol yn ystod tymor yr Haf. Llwyddodd 27 o blant i dderbyn gwobr am gerdded i’r ysgol mwy na tair gwaith yr wythnos am gyfnod o 7 wythnos. Arbennig! Dyma lun ohonynt yn gwisgo eu crysau ‘Carys Ofalus’.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plant

Gweithgareddau’r Ganolfan Hamdden
Byddwn yn mynychu y Ganolfan Hamdden yn wythnosol yn ystod y flwyddyn i gael gwersi nofio, gymnasteg a dawns. Yn ystod tymor yr Haf, mae plant Blwyddyn 2 a 3 yn cymeryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn y Ganolfan. Cafodd bob un ohonynt sesiwn Caiacio yn y pwll, beicio yn yr unfan a dringo ar y wal ddringo yn y neuadd. Mae’r disgyblion wrth eu boddau ac wedi gweithio’n galed iawn. Cliciwch yma i weld lluniau ohonynt yn mwynhau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooking club

Y Clwb Coginio
Bydd Clwb Coginio yn cael ei gynnal yn flynyddol lle bydd y plant yn cael cyfle i dderbyn amrywiaeth o brofiadau newydd a chyfleoedd i ddysgu llawer o sgiliau coginio sylfaenol. Eleni, aethant ati i goginio amrywiaeth o fwydydd iach gan gynnwys ‘salad cwscws gyda llysiau wedi eu rhostio a chaws ffeta’ a ‘pizza o wynebau doniol’. Cliciwch yma i weld lluniau o’r hwyl.